27 work Results

Work Type:
Title
Stoa of Attalos, Agora, Athens, Greece
Individual/Organization(s)
Aimee Moore

Title
Agora, Athens
Individual/Organization(s)
Aimee Moore

Title
Forum, Pompeii, Italy
Individual/Organization(s)
Paul E. Young

Title
Temple of Saturn, Forum Romanum, Rome, Italy
Individual/Organization(s)
Aimee Moore

Title
Forum Romanum, Rome, Italy
Individual/Organization(s)
Paul E. Young

Title
Temple of Antoninus and Faustina, Forum Romanum, Rome, Italy
Individual/Organization(s)
Amanda Schlechty

Title
Tabularium

Next 36